Skaubo modellen

For å nå våre mål organiserer vi både barna og personalet på en litt spesiell måte. Det kan deles inn slik: Barna i barnehagen er organisert i forhold til tider, alder og ukedag. Personalet er organisert i forhold til tider, ansvarsområder og ukedag. Vi innreder og bruker lokalene/rommene våre på kryss av teamene. gjennomføring/metodikk i det pedagogiske innholdet.

 I ”frilek-tiden”, 07.30 – 09.30, fram til ”teamtid” kan barna og personalet benytte seg av de ulike rommene i barnehagen som er tilrettelagt for ulike typer aktiviteter som for eksempel: puterom, dukkestue/lesekrok og byggerom. I denne perioden er små og store barn sammen. De små motiveres til å bli mer selvhjulpne og strekker seg etter leken til de store, og de store blir flinke til å utøve omsorg og å ta hensyn til de små.

09.30 – 11.00, deles barna inn i faste grupper (team) etter alder. Her er aktivitetene tilpasset barnas alder og funksjonsnivå. Pedagogisk leder for avdelingen sender ut ukeplaner og månedsplaner med informasjon som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og målsetningen for perioden. Det er alltid faste voksne som er med i teamgruppene.

Alle i personalet er med alle barna i frilek, garderobe, spising og utelek, og har ansvarsoppgaver i forhold til hvilken vakt (tidligvakt, mellomvakt, senvakt) de har. Denne ordningen gjør at både barna og personalet får en bredere kontaktflate, som igjen skaper variasjon og trygghet for alle parter. Ved sykdom og lignende, kan man slå sammen team og/eller ”låne” personell mellom teamene.

I bunnen som arbeidsverktøy ligger en detaljert årsplan som hele personalet har deltatt aktivt i å lage. Viktig at alle i personalet har samme mål og forståelse for innholdet i barnehagehverdagen. Årsplanen danner grunnlaget for ukeplanene og barnehagens aktiviteter.

Satsningsområder for barnehagen er blant annet språk og sosial kompetanse. Hos oss skal alle barn bli sett, hørt og ivaretatt. Personalet i Bragernes Strand Barnehage er bevisst på sin voksenrolle i forhold til barn i alle aldersgrupper. Vi vil at barna skal få møte voksne som har som første prioritet å bygge gode relasjoner til dem, og at vi gir dem gode forutsetninger til at alle skal bli møtt med gjensidig respekt. Vi setter klare grenser og har kontroll, men er samtidig varme og støttende voksne, som ivaretar hvert enkelt barns behov enten det gjelder rutiner, lek og samspill. Hvilket syn vi voksne har på barn, påvirker hvordan vi møter barn og våre relasjoner med dem. Det er i møte med oss, barna opplever hvem de er og hvilken verdi de har. Mobbing er et tema vi jobber med gjennom hele året, og vi inkluderer de foresatte i arbeidet mot mobbing. Her snakker vi mye med barna om hvordan det føles å bli utestengt og hvordan vi kan være gode og inkluderende venner for hverandre.

Vi mener at ”Skaubo modellen” gir barn og personalet en morsommere, mer systematisert og lærerik hverdag. Det er viktig at vi klarer å tydeliggjøre hva vi driver med, slik at satsningsområdet får et konkret innhold og målbare resultater.