Informasjon om "Være Sammen"

Bragernes Strand Barnehage har siden vinteren 2014 jobbet systematisk med et program som heter Være Sammen. Være Sammen programmet er utviklet av Eyvind Skeie og Pål Roland i samarbeid med senter for atferdsforskning i Stavanger. Være sammen har en hovedmålsetting om å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen gjennom å implementere en autoritativ voksenrolle med varme, tydelige voksne overfor barna, forebygge og redusere utfordrende adferd, fremme inkludering og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn.

 

Være Sammen er et satsningstema som vi vil arbeide med i flere år fremover.Være sammen skal gi barna ord og forståelse for sentrale fellesverdier som fremmer inkludering og et godt miljø for både ansatte og barna.

Gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende programpakke mener vi Være Sammen vil gjøre barnehagen til en god arena for barnets vekst og modning. Programmet være sammen er først og fremst en bevisstgjøring og et samarbeid mellom alle ansatte i barnehagen. Vi skal fokusere på vår voksenrolle, og at vi skal bli enda mer bevisst på hvordan vi er i møte med hverandre. Denne bevisstgjøringen skal igjen skape en bedre samhandling som vi ønsker skal prege alle barn og voksne i barnehagen.

Gjennom barnehageåret 2014-2015 og 2015-2016 har vi aktivt arbeidet med å implementere programmet inn mot den enkelte ansatte. Alle ansatte har vært på kurs med Eivind Skeie og alle pedagoger har fått opplæring og vært på veilederkurs. Veilederopplæring er ledet av Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø ogatferdsforskning ved Pål Roland. Tre av pedagogene inklusiv styrer har tatt 10 ekstra studiepoeng i Veilederopplæringen .

Være Sammen består av et eget voksenmateriellutviklet av Universitetet i Stavanger, Senter for adferdsforskning. I tillegg er det utviklet et barnemateriell som er laget av Eivind Skeie. Vi er i siste fase nå før vi skal ta fatt på barnemateriellet, vi regner med å være klare til å ta dette i bruk etter påskeferien 2016.

I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom personalet og barna samt om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

Bragerne Strand Barnehage har også utarbeidet et eget foreldrehefte til foreldrene om Være Sammen.Være sammen har egen hjemmeside: www.væresammen.no